25 czerwca 2019

Pomoc dzieciom i uczniom z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Rzeszów, 2019-06-25

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

ZBF.3122.24.1.2019

 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

 

Uprzejmie informuję, że przyjęta została uchwała Nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021, który skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych.

Program zakłada udzielenie wsparcia dzieciom i uczniom w następujących formach:

 1. Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będzie udzielana dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019, 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych.Zasiłek losowy jest świadczeniem pieniężnym, którego wysokość dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:
  • 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3.000 zł;
  • 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3.000 zł.

 

 1. Pomoc w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019, 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, pomocy w formie wyjazdu terapeutyczno udziela się na podstawie oświadczenia o stratach poniesionych odpowiednio w 2019, 2020 r. lub 2021 r., złożonego przez rodziców ucznia (opiekunów prawnych), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia, które potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta) w zakresie:
  • wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
  • szacunkowego rozmiaru strat, uprawniającego do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3.000 zł.

 

 1. Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do klas I-III szkoły podstawowej lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3.000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019, 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.Pomocy w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarte są w wymienionej na wstępie Uchwale Nr 50/2019 Rady Ministrów z 6 czerwca 2019 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach  2019-2021 (Dz. U. z 2019, poz. 1075)

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach w omawianym zakresie. Wypełnione tabele należy przesłać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej na adres abaran@ko.rzeszow.pl w terminie do 25 lipca 2019 roku.

Jednocześnie proszę o bieżące monitorowanie potrzeb dzieci i uczniów w zakresie ww. form pomocy oraz o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w przypadku ich pojawienia się (nie później jednak niż do dnia 25 września 2019 r. do godz. 8.00).

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Formularz - załącznik - plik *.xls
Data: 2019-06-25, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter