8 lutego 2019

Program: „Posiłek w szkole i w domu” – informacje

„Posiłek w szkole i w domu”

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie nowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

ISTOTA I CEL PROGRAMU

– Program ma zapewnić pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym,
o niskich dochodach, jak i dzieciom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Rodzic lub dyrektor szkoły wnioskuje do gminy o sfinansowanie posiłku dla ucznia. Jeżeli zapewnienie posiłku następuje w stołówce szkolnej, wojewoda może zwiększyć dotację dla gminy o 5%
w ramach Programu.

– Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 W Programie moduł 3 jest we właściwości Ministra Edukacji Narodowej.

Ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole i przewiduje następujące działania:

  • doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
  • wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. Jadalni.

Przyczyny likwidacji stołówek 

W latach 2008-2015 mieliśmy do czynienia z kryzysem realizacji opiekuńczej funkcji szkoły w zakresie zapewniania uczniom żywienia. Wiele stołówek szkolnych zostało zlikwidowanych. Przeciw tym działaniom odbywały się liczne protesty rodziców[1].

Wśród przyczyn tego stanu rzeczy należy wymienić przede wszystkim:

  • poszukiwanie oszczędności przez organy prowadzące szkoły poprzez likwidację etatów obsługi kuchni i przerzucanie kosztów przygotowywania posiłków na rodziców uczniów,
  • konieczność kosztownych remontów/wymiany bazy lokalowo-technicznej i brak funduszy na te działania,
  • dyskurs publiczny kładący nacisk na rachunek ekonomiczny w oderwaniu od rachunku społecznego,
  • brak spójnej polityki władz centralnych w zakresie opiekuńczej funkcji szkoły i powoływanie się przez nie na konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządów – organów prowadzących szkoły.

Przeprowadzone w I kwartale 2018 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej badanie z wykorzystaniem elektronicznej ankiety, dotyczące realizacji przez szkoły i przedszkola opiekuńczej funkcji w zakresie zapewnienia uczniom żywienia, potwierdziło potrzebę wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) w celu odtworzenia bazy lokalowo-technicznej umożliwiającej zjedzenie posiłku w szkole.

Z ankiety wynika, że  ponad 50 % szkół podstawowych nie posiada czynnej stołówki szkolnej, a przy tym jedynie 43% uczniów korzysta z gorącego posiłku na terenie szkoły w której są one organizowane.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, rząd przeznaczy w latach 2019-2023
200 mln zł (po 40 mln zł rocznie) na szkolne stołówki. Rządowe wsparcie otrzymają organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program zakłada wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły  w wysokości co najmniej 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania (w przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkład własny nie będzie wymagany).

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • do 80 000 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują,
  • do 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe udzielone zostanie wyłącznie na realizację jednego z wymienionych zadań. Organy prowadzące szkoły podstawowe wnioskują o środki finansowe do wojewodów, którzy dzielić je będą za pomocą specjalnych zespołów powołanych do oceny wniosków organów prowadzących szkoły.

Całkowity koszt Programu wyniesie 2,75 mld. zł.

Zmiany w  ustawie Prawo oświatowe

Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia uczniom pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia. Korzystanie z niego będzie dobrowolne i odpłatne. Jeżeli posiłek jest zorganizowany w stołówce szkolnej rodzic płaci tylko za wsad do kotła.

Proponowane zmiany wpisują się w program Rządu, w którym założono zagwarantowanie każdemu uczącemu się dziecku w Polsce spożycie pełnowartościowego posiłku w szkole

[1] M.in. w Warszawie i Krakowie w 2012 r. oraz w mniejszych miastach jak np. Zakopane.

    

Załączniki

Komunikat MEN
Data: 2019-02-08, rozmiar: 81 KB