14 lutego 2024

Program upowszechniania strzelectwa na lata 2023-2025

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program upowszechniania strzelectwa obejmuje trzy godziny lekcyjne dla każdej klasy trzeciej i czwartej szkoły ponadpodstawowej, z czego jedna godzina lekcyjna to teoria związana z zasadami strzelectwa, budową i posługiwaniem się bronią oraz zasadami bezpieczeństwa. Dwie kolejne godziny lekcyjne to praktyczne zajęcia strzeleckie w oparciu technologię laserową z wykorzystaniem replik broni krótkiej i długiej.

SPRZĘT I INSTRUKTORZY
AZS w ramach programu zakupił 200 mobilnych zestawów strzelnic laserowych wraz z replikami broni. Sprzęt jest całkowicie bezpieczny (systemy laserowe klasy 1) i posiada wszelkie certyfikaty pozwalające na prowadzenie zajęć z młodzieżą. Zestaw sprzętu zawiera komputer z oprogramowaniem, projektor, kamerę podczerwieni, ekran oraz repliki broni krótkiej i długiej. Zestaw ten pozwala na organizację zajęć strzeleckich wykorzystując technikę laserową w dowolnym miejscu pozbawionym światła słonecznego w oparciu cztery tory strzeleckie.

AZS zatrudnił i przeszkolił (we współpracy z Nadwiślańskim Towarzystwem Strzeleckim) w zakresie prowadzenia zajęć instruktorów posiadających odpowiednie (2 letnie) doświadczenie w prowadzeniu strzeleckich zajęć sportowych i stosowne uprawnienia (wydane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego lub Ligę Obrony Kraju) oraz niefigurujących w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Każdy z instruktorów będzie posiadał stosowny certyfikat informujący o przebytym szkoleniu i upoważniający go do prowadzenia zajęć z młodzieżą w zakresie programu upowszechniania strzelectwa.

AZS przygotował film instruktażowy mówiący o zasadach strzelectwa, budowie i posługiwaniu się bronią, zasadami bezpieczeństwa oraz wprowadzający do zajęć z użyciem mobilnych strzelnic laserowych, który w założeniu ww. programu będzie wypełniał jedną godzinę lekcyjną poświęcona na zajęcia teoretyczne. Takie rozwiązanie pozwoli na zunifikowane i zwięzłe przekazanie niezbędnych treści przygotowujących do zajęć praktycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Akademicki Związek Sportowy będzie koordynował organizację zajęć z upowszechniania strzelectwa. W tym celu stworzyliśmy strukturę regionalnych koordynatorów programu, których zadaniem będzie umawianie instruktorów z Dyrekcjami Szkół i Palcówek Oświatowych oraz wskazanymi przez nich nauczycielami. Dyrekcja danej szkoły wskaże nauczyciela / nauczycieli, którzy we współpracy z koordynatorem z AZS przygotują placówkę i młodzież do zajęć praktycznych ze strzelectwa.

W ramach tej współpracy oczekujemy:
Odtworzenia filmu instruktażowego dla młodzieży, która ma uczestniczyć w zajęciach z upowszechniania strzelectwa filmu instruktażowego (w ramach jednej godziny lekcyjnej zajęć teoretycznych), o którym mowa powyżej, a który zostanie dostarczony przez koordynatora z AZS do danej palcówki oświatowej,

ustalenia terminu zajęć praktycznych (2 godz. lekcyjne dla trzecich i czwartych klas, priorytetowo traktując klasy czwarte, kończące naukę w tym roku szkolnym), najlepszym rozwiązaniem będzie zaplanowanie zajęć każdej kolejnej klasie po sobie, jednego dnia w dwugodzinnych (lekcyjnych) odstępach,

przygotowania pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć praktycznych: sala lekcyjna, sala sportowa, część korytarza bądź inne pomieszczenie bez światła słonecznego (możliwość zasłonięcia okien np. roletami) mieszcząca młodzież z jednej klasy. Pomieszczenie musi dysponować dostępem do standardowego zasilania elektrycznego (220 V).

PODSUMOWANIE
Każda placówka uczestnicząca w programie upowszechniania strzelectwa (PUS) otrzyma stosowny certyfikat w tym zakresie.

Każdy nauczyciel współpracujący z regionalnym koordynatorem z AZS otrzyma stosowny certyfikat w tym zakresie.

Każdy uczeń biorący udział w zajęciach z upowszechniania strzelectwa otrzyma vademecum z informacjami dotyczącymi zasad strzelectwa, budową i posługiwaniem się bronią, zasadami bezpieczeństwa oraz indywidualny certyfikat udziału w szkoleniu.

Wszelkie informacje w tym:
Program Upowszechniania Strzelectwa Ministerstwa Sportu i Turystyki
Materiały szkoleniowe (w tym film instruktażowy)
Kontakty do regionalnych koordynatorów programu dostępne są na specjalnie stworzonej do obsługi programu stronie internetowej: http://strzelectwo.azs.pl/

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem AZS:

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter