6 grudnia 2021

Projekt – “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:
• przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE]
• wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
• opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
• opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
• przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Podmioty uprawnione do uzyskania grantu

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:
• przedszkola,
• szkoły podstawowe,
• szkoły branżowe I stopnia,
• licea,
• technika,
posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych. Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych www.asystenspe.pl

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będą mogły pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie projektu www.asystentspe.pl. oraz szczegółowe informacje o konkursach w zakładce “Konkursy grantowe”. Biuro Projektu ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk Email biuro@asystentspe.pl

Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Projekt realizuje partnerstwo w składzie:
Fundacja Edukacyjna ODITK
Fundacja Fundusz Współpracy
Stowarzyszenie Sztuka Włączania
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter