15 marca 2019

Przypomnienie o obowiązku podjęcia uchwał w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych lub publicznych szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych


Rzeszów, 2019-02-04

Organy Prowadzące
publiczne szkoły
w województwie podkarpackim

W związku z pytaniami dotyczącymi wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych lub publicznych szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych od 1 września 2019 r. na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) informuję, że:

  • w przypadku jakichkolwiek zmian w sieci szkół, które zaistniały po 31 marca 2017 r. (likwidacja szkoły, przekształcenie, włączenie miejscowości wraz z istniejącymi szkołami do innej miejscowości, zmiana lokalizacji i inne) konieczne jest podjęcie uchwał (zamiarowej i ostatecznej) w sprawie dostosowania sieci szkół zgodnie z art. 212 lub art. 219 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60);
  • dopiero po podjęciu w/w uchwał (zamiarowej i ostatecznej) należy wystąpić o opinię do projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.).

Zasady ustalania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uregulowane zostały w art. 39 Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 39 ust. 5 i 6 Prawo oświatowe rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 Prawo oświatowe. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Rada gminy, podejmując uchwałę, dąży do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami:

1) o pełnej strukturze organizacyjnej;

2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Ustalenie sieci szkół następuje z respektowaniem zasady, aby odległość szkoły obwodowej od miejsca zamieszkania dziecka nie przekraczała:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych (art. 39 ust. 2 Prawo oświatowe).

W przypadku gdy odległości te są przekroczone, gmina ma obowiązek zapewnić dowóz i opiekę w czasie dowozu (art. 39 ust. 3 pkt 1 Prawo oświatowe).

Zgodnie z art. 206 i 210 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – rady gminy miały obowiązek wskazania w podejmowanych do 31.03.2017 r. uchwałach w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego „innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych” w odniesieniu do szkół podstawowych. Sieci szkół i obwody ustalone w uchwałach podejmowanych na podstawie art. 210 dotyczą okresu od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r. Tym samym istnieje konieczność podjęcia uchwał na podstawie art. 39 ust. 5 Prawo oświatowe i ustalenie sieci szkół (obwodów) w okresie od 1.09.2019 r. Obowiązek ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, spoczywa również na powiatach – art. 39 ust. 7 Prawo oświatowe.

Zmiany dokonane ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zakładają dodanie ust. 5a i 5b w art. 39 Prawo oświatowe. Zgodnie z dodanymi przepisami, które wejdą w życie od 1.01.2019 r., w uchwale w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych wskazuje się adresy siedzib szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Obwód szkoły, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać części wspólnej z obwodem innej szkoły, z wyjątkiem szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.

Informacja na stronie WWW – MEN (m.in. wzory dokumentów) >>

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter