28 maja 2020

Realizacja zajęć dla młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego

Rzeszów, 2019-05-27  

PiP.537.22.2019                                                                                 

 

Realizacja zajęć dla młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia jednostek systemu oświaty 

Dyrektorzy
Branżowych Szkół I stopnia

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o obowiązku realizacji zajęć dla  młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego z wykorzystaniem metod i technik na odległość w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia jednostek systemu oświaty¹.

Zgodnie z ramowym planem nauczania² dla branżowej szkoły I stopnia, uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenia zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Przepis ten w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia jednostek systemu oświaty nie został zawieszony. W związku z powyższym nie ma możliwości przesunięcia realizacji turnusu zaplanowanego w danej klasie na obecny rok szkolny do klasy programowo wyższej.

Ponadto w przypadkach losowych dyrektor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowego może zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze co najmniej 55 godzin³.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

¹ § 13 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 ze zm.), zawieszający przepis § 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) umożliwiający realizację kształcenia na turnusach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
² rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639)
³ § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter