14 czerwca 2019

Rekrutacja – zmiana terminów – zarządzenie Nr 11 /2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty

ERA.110.13.2019

 

Zarządzenie Nr 11 /2019
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.  w związku z art. 149 ust. 4 – 6, art. 155 ust. 4 – 6, art. 165 ust. 3 – 5 i art. 187 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), w związku z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającymi rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2019 r. poz. 1093 i 1094)

zmieniam

ustalone terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego.

 

§.1

W załączniku nr 1 do zarządzenia, który określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum):

  1. W wierszu 1 tabeli, w kolumnie „termin w postępowaniu rekrutacyjnym”, pierwszy zapis otrzymuje brzmienie: 13.05 – 18.06.2019r.
  2. W wierszu 5 tabeli, w kolumnie „termin w postępowaniu rekrutacyjnym”, zapis otrzymuje brzmienie: 14.06 – 17.06.2019r.
  3. W wierszu 6 tabeli, w kolumnie „termin w postępowaniu rekrutacyjnym”, zapis otrzymuje brzmienie: 19.06 – 25.06.2019r. do godz. 15:00.

§.2

Pozostała treść załącznika nr 1 i zarządzenia nie ulega zmianie.

§.3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§.4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

              Małgorzata Rauch