16 września 2021

Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2021/2022

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości rozpoczęcia stażu – w bieżącym roku szkolnym – przez nauczycieli, którzy odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy (na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1287) i uzyskali ten stopień w 2019 r., wyjaśniamy:

Zgodnie z treścią art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020 r. poz. 2215 z późn. zm.) nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Jak wynika z treści cytowanego przepisu nauczyciel kontraktowy, aby mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, musi przepracować w szkole co najmniej dwa lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Pod pojęciem przepracowania co najmniej dwóch lat należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy w szkole (na stanowisku nauczyciela) przez okres co najmniej 730 dni, tj. 2×365 dni (do okresu tego wliczane są również usprawiedliwione nieobecności w pracy; ponadto okres ten nie musi być nieprzerwany).

Spełnienie powyższego wymagania przez nauczyciela jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia stażu. Zatem nauczyciel, który rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego powyższego warunku nie spełnia, odbywa staż z naruszeniem przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela. Oznacza to, że po jego zakończeniu i złożeniu wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego musi otrzymać decyzję o odmowie nadania tego stopnia.

Jednocześnie należy zauważyć, że – zgodnie z treścią art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela – nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
Tym samym spełnienie wymogu przepracowania co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego musi nastąpić nie później niż do czternastego dnia od rozpoczęcia zajęć w roku, w którym nauczyciel rozpoczyna staż.

Zatem nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego (data aktu nadania stopnia) do dnia 13 września 2019 r. (14 i 15 września były dniami wolnymi od pracy) mogą – w bieżącym roku szkolnym – rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast nauczyciele, którzy stopień nauczyciela kontraktowego uzyskali po dniu 15 września 2019 r. w roku szkolnym 2021/2022 nie mogą rozpocząć stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter