28 sierpnia 2017

Rządowy program “Aktywna tablica” – składanie wniosków przez organy prowadzące

WiJ.531.9.2.2017                                                                                   Rzeszów, 2017-08-25

Szanowni Państwo
Starostowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica”, którego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół.

Program “Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program na lata 2017-2019 dla województwa podkarpackiego przewidziano łączną kwotę 18 074 000 zł. (w 2017 r. – 6 777 750 zł., w 2018 r. – 5 648 125 zł., w 2019 r. – 5 648 125 zł.)

Beneficjenci programu:

  1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
    2. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram na rok 2017:

– szkoły składają wnioski do organów prowadzących o udział w Programie  – w terminie do 31 sierpnia 2017 r.;

– organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewodów – w terminie do 15 września 2017 r.;

– kwalifikacja wniosków przez wojewodów następuje  – w terminie do 27 września 2017 r.;

– przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych następuje – w  terminie do końca października 2017 r.

Zasady składania wniosku przez organ prowadzący:

Organ prowadzący występuje za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

  • osobiście w godz. 8.00 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”
  • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” 

Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – Załącznik do Wniosku – plik MS Excel

Wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego prosimy przesłać na adres: aktywnatablica@ko.rzeszow.pl

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” oraz pisma do organów prowadzących i dyrektorów szkół dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl

Wniosek szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter