18 listopada 2022

Składanie wniosków o nadanie odznaczeń i medali

Rzeszów, 2022-11-18

ERA.5832.16.2022.JM

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

 

Informuję, że wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 5 stycznia 2023 r.

Dokumentacja dotycząca orderów i odznaczeń państwowych powinna zawierać:

 1. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązującym aktualnie formularzu, wypełniony dwustronnie na jednej kartce (wzór zał. nr 1 albo zał. nr 2). Uzasadnienie wniosku należy wypełnić czcionką nie mniejszą niż 10, ale nie drukowanymi literami.

Należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę oraz właściwym  kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. osobę z  36- letnim stażem pracy kwalifikuje się do Medalu Złotego, a nie Srebrnego czy Brązowego).

W rubryce nr 15 należy wpisać wyłącznie nadane odznaczenia państwowe określone w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1031) np. nadany krzyż zasługi lub medal za długoletnią służbę.

W rubryce nr 17 należy wpisać przyznane inne odznaczenia, odznaki i wyróżnienia np. Medal KEN, nagroda ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, złota odznaka PCK itp.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski: dot. rubryki nr 19 (Order – Odznaczenie) lub nr 19 i 20 (Medal za Długoletnią Służbę).

UWAGA!!! Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski w rubryce nr 21 (Medal za Długoletnią Służbę) wpisują wyłącznie nazwę stopnia odznaczenia, a w przypadku Orderu – Odznaczenia w rubryce nr 20 wyłącznie nazwę klasy orderu lub stopnia odznaczenia. Nie zamieszczają: daty, pieczęci, podpisu wnioskodawcy.

Jednostka sporządzająca wniosek pozostawia niewypełnioną rubrykę nr 21 (Order – Odznaczenie) lub nr 22 (Medal za Długoletnią Służbę) – ponieważ wypełnia ją organ uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji i Nauki, tj. Podkarpacki Kurator Oświaty.

 1. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie wypełnione według wzoru zał. nr 3:
  – nazwa i adres podmiotu kierującego zapytanie: Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
  – data wystawienia: nie wypełniać,
  – nr pesel,
  – w punktach od 1 do 11 oraz 12.1.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, spoczywa na wnioskodawcy.

Osoby, którym zostaną nadane odznaczenia, otrzymają zaproszenia na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowaną w październiku przez Kuratorium Oświaty w  Rzeszowie, podczas której zostaną wręczone przyznane odznaczenia.

Ponadto przypominam, że zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych regulują następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz. U. 2022, poz. 1031),
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1709),
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1025 z późn. zm.),

W sprawach związanych z odznaczeniami proszę kontaktować się z Panią Joanną Mieszkowicz głównym specjalistą Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, telefon: 17 867 11 14.

 

Obowiązujące wnioski i załączniki:

Zał. Nr 1
Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia – plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 2
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę – plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 3
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie – plik MS Word + wzór wypełnienia

Podkarpacki Kurator Oświaty  
       Małgorzata Rauch

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o order i odznaczenie państwowe.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na: www.ko.rzeszow.pl/rodo/28.KI-Wniosek_o_nadanie_odznaczenia_nagrody.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter