12 października 2023

Stypendia PRM – numery kont do wypłaty stypendiów

Rzeszów 2023-10-11

ZBF.3140.16.2023.MD

Państwo dyrektorzy szkół,
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2023/2024

 

   W związku z zatwierdzeniem przez  Prezesa Rady Ministrów listy kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dla stypendystów w Państwa szkołach o konieczności wypełnienia załącznika dotyczącego numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców (z podaniem imienia i nazwiska właściciela konta oraz imienia i nazwiska stypendysty) i przesłanie ich w formie pisemnej (załącznik) do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do 31 października 2023 roku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 z póź. zm), stypendium Prezesa Rady Ministrów, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium może być wypłacane w inny sposób.

Przyznane stypendium w kwocie 500 złotych za jeden miesiąc, zostanie przekazane bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w następujących terminach:

– do 30 listopada 2023 roku za okres wrzesień – grudzień 2023 roku
– do 30 kwietnia  2024 roku za okres styczeń – czerwiec 2024 roku.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Wzór oświadczenia
Data: 2023-10-12, rozmiar: 38 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter