12 czerwca 2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

Rzeszów, 2019-06-12

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul.Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.5750.1.31.2019

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół dla młodzieży
województwa podkarpackiego

Uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).

 Kryteria typowania przez szkoły kandydata wynikają z zapisów art. 90h ww. ustawy, który brzmi:

 

  1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
  3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
  4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

 

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 – 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz przestrzegając następujących zasad:

–  kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, a jeżeli nie został utworzony – komisja,

–   wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku radzie pedagogicznej), w terminie do dnia 24 czerwca br. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata (w zespole szkół z każdej szkoły) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

–   dyrektor szkoły – w terminie do 28 czerwca br. (wynika on ze względów organizacyjnych) – przedstawia Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Załączniki:
Nr 1 – zgłoszenie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów,
Nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
Nr 3 – tabela kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz informacje o niewytypowaniu kandydata,

 

Dokładne i staranne wypełnienie załączonych druków – najlepiej pismem komputerowym – ułatwi procedurę przekazania dokumentów do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie do Prezesa Rady Ministrów oraz pozwoli uniknąć błędów przy wystawianiu dyplomów.

Przypominam Państwu o konieczności poinformowania również o sytuacji niewytypowania ze szkoły kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Należy sytuację taką wyszczególnić w ww. załączniku nr 2 wraz z uzasadnieniem przyczyny braku kandydata. Jedynym wyjaśnieniem niewytypowania kandydata może być brak uczniów spełniających kryteria. Ponadto szkoły prowadzące tylko ostatnie klasy (wygasające) nie mogą zgłaszać kandydatów (sytuację taką należy wyszczególnić w ww. załączniku nr 2).

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą jeszcze uczniami danej szkoły

Ogólna informacja o przyznanych Stypendiach Prezesa Rady Ministrów oraz o sposobie przekazania dyplomów Stypendystom, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, niezwłocznie po otrzymaniu dyplomów z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zadania związane ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów koordynuje: Aleksandra Stawarz, tel. (017) 867-11-24.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter