8 czerwca 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Rzeszów, 2020-06-08

Podkarpacki Kurator Oświaty                                             
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

WiJ.5750.1.31.2020

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).

Kryteria typowania przez szkoły kandydata wynikają z zapisów art. 90h ww. ustawy, który brzmi:

  1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
  3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
  4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245, z późn. zm. ) stypendium może być przyznane dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom: jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego i jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum. W pięcioletnim technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium będzie przyznane odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 – 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz przestrzegając następujących zasad:

–  kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, a jeżeli nie został utworzony – komisja,

–   wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku radzie pedagogicznej), w terminie do dnia 24 czerwca br. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata (w zespole szkół z każdej szkoły) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

–   dyrektor szkoły – w terminie do 30 czerwca br. (wynika on ze względów organizacyjnych) – przedstawia Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane. W uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacji, kiedy zgłoszony kandydat do stypendium odbywa praktyki, których zakończenie jest planowane po 27 lipca br.) istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w późniejszym terminie, jednak nie później, niż do 31 sierpnia 2020 roku. Taką sytuację proszę wyszczególnić w załączniku nr 2.

Załączniki:

Nr 1 – zgłoszenie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów,

Nr 2 – tabela kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz informacje o niewytypowaniu kandydata (w wersji edytowalnej Excel proszę przesłać także drogą elektroniczną na adres stypendia@ko.rzeszow.pl),

 

Dokładne i staranne wypełnienie załączonych druków – najlepiej pismem komputerowym – ułatwi procedurę przekazania dokumentów do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie do Prezesa Rady Ministrów oraz pozwoli uniknąć błędów przy wystawianiu dyplomów.

Przypominam Państwu o konieczności poinformowania również o sytuacji niewytypowania ze szkoły kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dotyczy to także przypadków kiedy, szkoła prowadząca klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (lub analogicznie dotychczasowego czteroletniego technikum) wytypowała tylko jednego kandydata. Należy sytuację taką wyszczególnić w ww. załączniku nr 2 wraz z uzasadnieniem przyczyny braku kandydata. Ponadto szkoły prowadzące tylko ostatnie klasy (wygasające) nie mogą zgłaszać kandydatów (sytuację taką należy wyszczególnić w ww. załączniku nr 2).

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą jeszcze uczniami danej szkoły

Ogólna informacja o przyznanych Stypendiach Prezesa Rady Ministrów oraz o sposobie przekazania dyplomów Stypendystom, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, niezwłocznie po otrzymaniu dyplomów z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter