11 czerwca 2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Rzeszów, 2021-06-10

Podkarpacki Kurator Oświaty 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.5750.2.3.2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021, zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).

Kryteria typowania przez szkoły kandydata wynikają z zapisów art. 90h ww. ustawy, który brzmi:

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245, z późn. zm. ) stypendium może być przyznane dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom: jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego i jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum. W pięcioletnim technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium będzie przyznane odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 – 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz przestrzegając następujących zasad:
– kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, a jeżeli nie został utworzony – komisja,
– wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku radzie pedagogicznej), w terminie do dnia 24 czerwca br. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata (w zespole szkół z każdej szkoły) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
– dyrektor szkoły – w terminie do 29 czerwca br. (wynika on ze względów organizacyjnych) – przedstawia Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Załączniki:
– Nr 1 – zgłoszenie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów,
– Nr 2 – tabela kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz informacja o niewytypowaniu kandydata (w wersji edytowalnej Excel proszę przesłać także drogą elektroniczną na adres stypendia@ko.rzeszow.pl).

Dokładne i staranne wypełnienie załączonych druków – najlepiej pismem komputerowym – ułatwi procedurę przekazania dokumentów do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie do Prezesa Rady Ministrów oraz pozwoli uniknąć błędów przy wystawianiu dyplomów.
Przypominam Państwu o konieczności poinformowania również o sytuacji niewytypowania kandydata do stypendium. Dotyczy to także przypadków kiedy, szkoła prowadząca klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (lub analogicznie dotychczasowego czteroletniego technikum) wytypowała tylko jednego kandydata lub szkół wykazanych w SIO, w których nie ma obecnie uczniów, a także szkół prowadzących tylko ostatnie klasy (wygasające). Należy każdą taką sytuację wyszczególnić w ww. załączniku nr 2 wraz z podaniem przyczyny braku kandydata.
Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Podkarpacki Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Ogólna informacja o przyznanych Stypendiach Prezesa Rady Ministrów oraz o sposobie przekazania dyplomów Stypendystom, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, niezwłocznie po otrzymaniu dyplomów
z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

wz. PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Klauzula informacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty: https://www.ko.rzeszow.pl/rodo/24.KI-wniosek_o_stypendium_PRM_lub_ministra_wlasciwego_do_spraw_oswiaty_i_wychowania.pdf

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter