7 stycznia 2021

Termin ważności akredytacji PKO posiadanej przez placówki kształcenia ustawicznego prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Rzeszów, 2021-01-07

PiP.546.1.2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy
placówek kształcenia ustawicznego
posiadających akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Informuję, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 4) w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248) w art. 103 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2  w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.”

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter