11 maja 2018

Umieszczanie ofert pracy dla nauczycieli

Rzeszów, 2018-05-11

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
prowadzonych przez JST
w województwie podkarpackim 

Przypominam o obowiązku umieszczania ofert pracy dla nauczycieli na stronie Kuratorium Oświaty w zakładce Oferty pracy dla nauczycieli http://www.ko.rzeszow.pl/oferty/ 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 ze zm.) 

Art.  224. Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli; pierwszeństwo
w zatrudnieniu

  1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.
  3. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

1) nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela;

2) nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter