15 kwietnia 2019

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do Podkarpackiego  Kuratora Oświaty. Wzór wniosku organu prowadzącego znajduje się na stronie MEN.
 2. Organy prowadzące do wniosku dołączają wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 3. W przypadku organu prowadzącego, który jest osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.
 4. Kompletny wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  lub przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

 1. Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym jest publikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 1. Udzielenie dotacji organom prowadzącym następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty a organem prowadzącym szkołę, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. ze zm.).

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2) wsparcie w zakresie adaptacji, poprawy standardów i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Ile wynosi dofinansowanie?

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

 • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub stworzenie nowych stołówek;
 • 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Więcej informacji dotyczących Programu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter