4 grudnia 2017

Tytuł Honorowy Profesora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                
       Grunwaldzka 15
      35-959 Rzeszów

 Rzeszów, 2017-12-04

ERA.5862.46.2017

Tytuł Honorowy Profesora Oświaty

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty należy składać do dnia 31 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) wnioski o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów składają do Kapituły organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ww. rozporządzenia)

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:

a) osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach

2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:

a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
c) pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;

3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:

a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
b) umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
c) wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Na końcu wniosku należy wskazać trzy najważniejsze osiągnięcia w dorobku zawodowym nauczyciela.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgłoszenia może dokonać zainteresowany nauczyciel  albo inny podmiot zgłaszający:

– dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,

– organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową,

– związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,

– inne podmioty działające na rzecz oświaty.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów oraz w formie elektronicznej na adres: jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Wnioski powinny być sporządzone komputerowo: opisy osiągnięć nauczyciela należy sporządzić w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

 Do wniosku należy dołączyć:

– uwierzytelnioną kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

zaświadczenie odpowiednio dyrektora szkoły albo organu prowadzącego szkołę
o zatrudnieniu w dniu zgłoszenia oraz spełnianiu przez kandydata warunku dotyczącego wymaganego co najmniej 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel dyplomowany.

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz, nr telefonu: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

Załącznik – wzór wniosku

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter