30 maja 2019

Wojewódzki Konkurs “Nauczyciel wychowujący do wartości” (III edycja)

Zapraszam do udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Nauczyciel wychowujący do wartości. Do konkursu mogą być zgłaszane kandydatury nauczycieli z wszystkich typów szkół i placówek w województwie podkarpackim.

Za powszechnie uznawany dorobek oraz osiągnięcie sukcesu w pracy wychowawczej
i opiekuńczej Podkarpacki Kurator Oświaty przyzna nauczycielom – laureatom konkursu tytuł Nauczyciela wychowującego do wartości oraz specjalną nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest:

  1. inspirowanie nauczycieli do działań w trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia,
  2. wyłonienie nauczycieli, którzy poprzez swoje cechy osobowe, działalność społeczną
    i zawodową, stanowić będą wzór godny do naśladowania,
  3. promowanie przedsięwzięć i działań nauczycieli, wspomagających budowanie postaw patriotycznych wśród wychowanków i kształtowanie tożsamości narodowej młodych Polaków,
  4. upowszechnienie indywidualnych pomysłów nauczycieli, dotyczących wychowania, w tym wychowania do wartości, patriotycznego i obywatelskiego.

Załączniki:

Regulamin konkursu
Wniosek o udział w konkursie

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 28 czerwca 2019 r. wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: Nauczyciel wychowujący do wartości.  Decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dostarczenia osobistego do kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  decyduje data wpływu.

Osoby do kontaktu:

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  1. Mariola Kiełboń – tel. 17 867 11 19
  2. Iwona Bereś – tel. 17 867 11 18

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch