27 października 2017

Wyjaśnienia dotyczące statutów szkół

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tworzenia statutów, wyjaśniam:

Zgodnie z art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz. 60 ze zm.)

  • dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.
  • dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących
    i dotychczasowych czteroletnich techników
    zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.
  • dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia
    30 listopada 2017 r.

Natomiast zgodnie z  art. 114 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 i 949) kurator oświaty może uchylić statut publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki albo niektóre jego postanowienia, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, jeżeli stwierdzi, że jego zapisy są sprzeczne z prawem.

Równocześnie przypominam, że Podkarpacki Kurator oświaty nie opiniuje statutów szkół
i placówek uchwalonych przez rady szkół lub rady pedagogiczne.

Więcej informacji w sprawie statutów na stronie  www.ko.rzeszow.pl.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter