4 października 2017

Wyjaśnienia dotyczące statutów szkół

Rzeszów, 2017-10-04

PiP.552.10.2017

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
w województwie podkarpackim

 

Wejście w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) co do zasady nie zmieniło przepisów określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w zakresie zakładania szkół, nadawania statutów, dokonywania w nich zmian, tworzenia zespołów i nadawania im statutów.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 7 ustawy Prawo oświatowe, analogicznie jak w art. 58 ust. 1 i 6 ustawy o systemie oświaty,  szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, a organ lub osoba zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia działalności szkoła lub placówka funkcjonuje na podstawie nadanego jej statutu.

Na podstawie tych uregulowań prawo nadania „pierwszego” statutu ma organ lub osoba zakładająca szkołę. Z chwilą rozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę na podstawie uregulowań zawartych w art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (art. 43 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), to rada pedagogiczna posiada kompetencje do przygotowania projektu statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawienia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki (art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe i art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). Jeżeli taka rada nie została powołana, to jej zadania wykonuje rada pedagogiczna (art. 82 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe i art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Organy prowadzące szkoły różnych typów lub placówki mogą je połączyć w zespół. Połączenie takie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół i placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół i placówek (art. 91 ust. 1 i 6 ustawy Prawo oświatowe i art. 62 ust. 1 i 4 ustawy o systemie oświaty). Każda szkoła lub placówka ma swoją specyfikę funkcjonowania, co ma odzwierciedlenie w jej statucie, dlatego umieszczenie w statucie zespołu uregulowań dotyczących wszystkich szkół lub placówek wchodzących w jego skład jest nieprawidłowe, a zarazem czyni ten statut nieczytelnym dla jego odbiorców, przede wszystkim rodziców i uczniów.

Każda szkoła, także ta wchodząca w skład zespołu,  powinna posiadać swój statut. Natomiast statut zespołu powinien regulować tylko te sprawy, które dotyczą zespołu, a także te, które będą uregulowane odmiennie niż w statutach poszczególnych szkół, np. funkcjonowanie organów w zespole. Z chwilą rozwiązania zespołu, szkoły i placówki wchodzące w jego skład funkcjonują ponownie na podstawie swoich statutów już w pełnym zakresie.

Zgodnie z art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r. W związku z tym, działając na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,  rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki (art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Jest to okazja do uregulowania sytuacji dotyczącej statutów szkół, placówek i zespołów.

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter