6 sierpnia 2019

Wyjaśnienia – Organizacja kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego od 1 września 2019 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego od 1 września 2019 r. wyjaśniamy:

Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:
–  klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub
z dniem 1 lutego 2020 r.,
semestrze I szkoły policealnej,
klasie I czteroletniego technikum,
klasie I pięcioletniego technikum,
– od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.991) oraz rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316).

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019.639), ustala dyrektor szkoły.

Godziny stanowiące różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przeznacza się na:

1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
w zawodzie lub

2) realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, lub
b) przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem, lub
c) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub
d) uzgodnionych z pracodawcą, których treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.
Zajęcia ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019.639) w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum, oraz w branżowej szkole I stopnia, w której prowadzi się klasy branżowej szkoły I stopnia przeznaczone dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego mogą być realizowane w oddziale lub w grupie międzyoddziałowej, obejmujących odpowiednio uczniów klas pięcioletniego technikum i czteroletniego technikum oraz uczniów klas branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i klas branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.19.1287) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

           Stanisław Fundakowski
             Wicekurator Oświaty