24 lutego 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w r. szk. 2020/21, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia SP

ERA.110.7.2021

Zarządzenie Nr 4  / 2021
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2020 r. poz. 910 ze zm.):

§1.

  1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. W przypadku uzyskania przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone w ww. wykazie, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna po dokonaniu analizy regulaminu tych zawodów – uwzględniając powszechność dostępu, wymagany zasięg i ustalone w § 2 miejsca – podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.
  3. Należy uwzględnić uzyskanie przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach organizowanych w innym województwie, które zostały umieszczone w wykazie opublikowanym przez właściwego kuratora oświaty.

§2.

  1. Ustalam miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:
  • o zasięgu międzynarodowym – miejsca 1-8,
  • o zasięgu krajowym – miejsca 1-6,
  • o zasięgu wojewódzkim – miejsca 1-3,
  • o zasięgu powiatowym – miejsca 1-3,

nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za udział w zawodach.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

Wykaz konkursów
Data: 2021-02-24, rozmiar: 49 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter