3 czerwca 2019

Wyniki oceny wniosków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”


2019-06-03 

WiJ.531.3.163.2019                                                                                                                                                                                                                                            

Protokół z przeprowadzonej oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków na rok 2019.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  latach 2019–2023 (M.P.2018.1007);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019.267);
Porozumienie nr 2/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Podkarpackiego w ramach modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
Decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nr 8/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

1. W dniach 15 – 30 maja 2019 r. Zespół dokonał analizy, oceny formalnej i merytorycznej 144 wniosków organów prowadzących, dla 396 szkół, na całkowity koszt zadań w kwocie 25 891 030,13 zł, w tym na kwotę wsparcia finansowania  – 20 237 246,68 zł.

2. W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków uwzględniając zapisy zawarte ww. rozporządzeniu, 95 wniosków organów prowadzących, dla 281 szkół, nie podlegały ocenie zespołu w następujących powodów:

1) Wniosek nie podlegał ocenie, ponieważ nie zawierał wszystkich elementów zawartych w § 6 przedmiotowego rozporządzenia, np.:

– wykaz szkół objętych wnioskiem,
– kosztorysu dla poszczególnych szkół.

2) Wniosek nie podlegał ocenie, ponieważ kalkulacja kosztów realizacji zadania naruszała § 6 ust. 2 pkt 5 lit. h,  w związku z § 4 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, gdyż wykazane wydatki nie były wydatkami bieżącymi w rozumieniu przepisu. W przedstawionych kalkulacjach planowanych kosztów realizacji są zakupy majątkowe (powyżej 10 000 zł.) pokrywane ze środków beneficjentów i budżetu państwa.

3. Do oceny formalnej i oceny merytorycznej  skierowanych zostało 49 wniosków organów prowadzących, dla 115 szkół.

4. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej odrzucone zostały wnioski 3 organów prowadzących, dla 9 szkół, które posiadały braki formalne:

– wniosek organu prowadzącego został podpisany przez osobę nieupoważnioną do jego reprezentowania (brak stosownego upoważnienia),

– złożenie przez organ prowadzący więcej niż jednego wniosku na 2019 rok,

– niezapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem wkładu własnego,

– złożenie wniosku przez organ prowadzący dla zespołu szkół (powinno być dla szkoły podstawowej).

5. Zespół dokonał oceny merytorycznej 46 wniosków organów prowadzących, dla 106 szkół i przyznał dla poszczególnych szkół odpowiednio liczbę punktów od 8 do 20.

6. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej i losowania (§ 10 ust. 5 ww. rozporządzenia), w oparciu o kwotę środków przyznanych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania dla województwa podkarpackiego (2 684 864,00 zł), Zespół rekomenduje 20 wniosków organów prowadzących, dla 40 szkół, do otrzymania wsparcia finansowego  w łącznej wysokości 2 683 435,83 zł.

Wykaz organów prowadzących zatwierdzonych do udzielenia wsparcia, uszeregowany malejąco według przyznanej liczby punktów zgodnie z oceną merytoryczną, ze wskazaniem w odniesieniu do każdej ze szkół wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego.