30 października 2017

Wypłata nagród Ministra Edukacji Narodowej

                                                                                                                                       Rzeszów 2017-11-27
ZBF.3140.11.2017

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których nauczyciele otrzymali
nagrody Ministra Edukacji Narodowej
w 2017 roku

Kuratorium Oświaty Rzeszowie uprzejmie informuje, że środki finansowe na nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli w 2017 roku zostaną przekazane do szkół bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji Narodowej po otrzymaniu noty obciążeniowej wystawionej przez szkołę, uwzględniającej opis wynikający z obowiązującej klasyfikacji budżetowej :

Część 30 – Oświata i wychowanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota nagrody brutto wynosi 7 500 zł (§ 3040). Do tej kwoty należy doliczyć pochodne, to jest § 4110 i § 4120.

Nota obciążeniowa, zawierająca numer rachunku bankowego szkoły na który nagroda ma być przekazana, winna być wystawiona na Ministerstwo Edukacji Narodowej i przesłana na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25
00 -918 Warszawa

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch