16 października 2020

Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                   Rzeszów 2020-10-15

ZBF.3140.13.2020

Państwo Dyrektorzy Szkół,
których wnioski o przyznanie nagrody  Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w 2020 roku zostały pozytywnie rozpatrzone

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2020 roku zarezerwowane zostały w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Podstawę do ich przekazania do szkół stanowić będzie nota księgowa obciążająca Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kosztami nagrody, wystawiona przez szkołę/placówkę, która wnioskowała o przyznanie nagrody i która dokona wypłaty.

W nocie księgowej należy wyodrębnić w Dz.801 w rozdz.80195:

– kwotę nagrody brutto w § 3040,
– składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,  naliczone według zasad obowiązujących w jednostce
– składki na Fundusz Pracy  § 4120,
– kwotę ogółem.

Dodatkowo należy w nocie podać numer rachunku bankowego szkoły, na który środki finansowe powinny być przekazane oraz imię i nazwisko nauczyciela któremu Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał nagrodę.

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter