3 października 2017

Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2017

                                                                                                                      Rzeszów 2017-10-03

ZBF.3140.10.2017

Państwo Dyrektorzy Szkół,
których wnioski o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w 2017 roku zostały pozytywnie rozpatrzone

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2017 roku zarezerwowane zostały w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Podstawę do ich przekazania do szkół stanowić będzie nota księgowa obciążająca Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kosztami nagrody, wystawiona przez szkołę/placówkę, która wnioskowała o przyznanie nagrody i która dokona wypłaty.

W nocie księgowej należy wyodrębnić w Dz.801 w rozdz.80195:

– kwotę nagrody brutto, która wynosi 3 500 zł (§ 3040).

– składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,  naliczone według zasad obowiązujących w jednostce

– składki na Fundusz Pracy  § 4120,

– kwotę ogółem.

Dodatkowo należy w nocie podać numer rachunku bankowego szkoły, na który środki finansowe powinny być przekazane oraz imię i nazwisko nauczyciela któremu Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał nagrodę.

wz. PODKARPACKIEGO
  KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY