28 września 2018

Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

PiP.5810.701.2018

W związku z błędami pojawiającymi się we wnioskach w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji wyjaśniam co następuje: 

1. Art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela,jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5, tj. nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska.

Wobec powyższego dyrektor szkoły (placówki oświatowej) występując z wnioskiem  o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela powinien wykazać, jakie podjął (konkretne) działania w celu pozyskania osoby, która posiadałaby odpowiednie kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (np. kontakt z urzędem pracy, oferta na stronie KO, analiza złożonych podań, kontakt z nauczycielami i/lub dyrektorami ościennych szkół).

Jednocześnie zwracam uwagę, że występując do Urzędu Pracy z pytaniem, czy wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych są osoby o określonych kwalifikacjach nie należy wskazywać innych wymagań, które nie wynikają z przepisów oświatowych (np. doświadczenie zawodowe).

2. Zgodnie z treścią cytowanego art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela – kurator oświaty może wyrazić zgodę wyłącznie na zatrudnienie, czylinawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określonyz osobą, która nie posiada kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie przewidują możliwości wyrażania zgody (przez jakikolwiek organ administracji publicznej) na przydzielenie – w ramach istniejącego stosunku pracy – określonego przedmiotu lub zajęć nauczycielowi nieposiadającemu wymaganych kwalifikacji.

W tym stanie prawnym wszelkie wnioski przydzielenia nauczycielowi godzin bez kwalifikacji będą rozpatrywane negatywnie.

3. Jak wynika z treści art. 91b ust. 2 Karty Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nie mają zastosowania przepisy art. 10 – wspomniany wyżej – zatem również ust. 9 tego artykułu.

Wobec powyższego w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje dyrektor szkoły „niesamorządowej” może wyłącznie wnioskować  o zgodę na zatrudnienie pracownika (nie będzie to stricte nauczyciel, lecz osoba prowadząca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze) w trybie art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

4. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe w uzasadnionychprzypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiedniedo prowadzenia danych zajęć.

Natomiast przepis art. 15 ust. 2 stanowi, że w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Występując do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie w trybie określonym w powyższych przepisach, dyrektor szkoły powinien:

  • wskazać zarówno przyczynę uzasadniającą zatrudnienie danej osoby;
  • uzasadnić dlaczego w jego ocenie kwalifikacje tej osoby są odpowiednie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć;
  • wykazać, jakie podjął (konkretne) działania w celu pozyskania osoby, która posiadałaby odpowiednie kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (np. kontakt z urzędem pracy, oferta na stronie KO, analiza złożonych podań, kontakt z nauczycielami i/lub dyrektorami ościennych szkół);
  • opisać kwalifikacje posiadane przez nauczyciela – bez załączników.

Ważne:

Bardzo proszę nie dołączać do wniosków dokumentów zawierających dane wrażliwe!

Przytoczone wyżej przepisy ustawy – Prawo oświatowe mają zastosowanie w przypadku zatrudniania w szkołach (placówkach oświatowych) zarówno samorządowych, jak i niesamorządowych.

5. Dyrektor szkoły nie powinien we wniosku ws. zgody na zatrudnienie wskazywać siebie.

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach m.in. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki. Jednocześnie dyrektor szkoły nie dysponuje możliwością zawarcia umowy o pracę z samym sobą.

PODKARPACKI  KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter