14 marca 2023

Wytyczne PKO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie procedur opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

ZER.537.1.1.2023                                                                                     

 

 

Wytyczne Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2023 r.
w sprawie procedur opiniowania arkuszy organizacji
publicznych szkół i przedszkoli

prowadzonych przez JST oraz inne niż JST osoby prawne i osoby fizyczne
na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna: art. 51 ust. 1. pkt 12,  art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.), art. 9 d ust. 8. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762 ze zm.), § 17 ust. 1-6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych  przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502 ze zm.) – dalej „rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r.”.

Opracowane arkusze organizacji publicznych szkół/przedszkoli, przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący szkołę/przedszkole, podlegają opiniowaniu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie zgodności z przepisami prawa.

Arkusz organizacji publicznej szkoły/przedszkola określa w szczególności:

 • w przedszkolach – zapisy wynikające z 17 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z dnia
  28 lutego 2019 r.;
 • w szkołach – zapisy wynikające z 17 ust. 3-4 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r.;
 • w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zamieszcza się także zapisy wynikające z 17 ust. 5-6 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r.;
 • we wszystkich typach szkół i przedszkoli liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacji oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań – art. 9d ust. 8 Karty Nauczyciela.

 

Określa się następujące procedury opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół/przedszkoli na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2023/2024:

 1. Organy prowadzące, przed zatwierdzeniem arkuszy organizacji, przesyłają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie nie później niż do 8 maja 2023 r., następujące dokumenty:
  1. arkusz organizacji publicznej szkoły/przedszkola opracowany i podpisany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i związki zawodowe;
  2. tygodniowe (semestralne) rozkłady zajęć opracowane zgodnie z ramowymi planami nauczania;
  3. zaplanowaną realizację tygodniowego lub semestralnego wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora określonego w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia MEN z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 poz. 639 ze zm.);
  4. informację o liczbie nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacji oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań – wzór nr 7;
  5. informację o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci – proponowany
   wzór nr 1;
  6. informację o zorganizowanych zajęciach rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej – proponowany wzór nr 2;
  7. informację na temat indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
   – proponowany wzór nr 3;
  8. informację na temat zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
   – proponowany wzór nr 4;
  9. informację o indywidualnym nauczaniu i rocznym przygotowaniu przedszkolnym – proponowany wzór nr 5;
  10. informację o zatrudnieniu nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych (…) – proponowany wzór nr 6.
 2. W terminie do 8 maja 2023 r. organy prowadzące publiczne szkoły/przedszkola przesyłają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zaszyfrowany (za pomocą programu 7-zip) i podpisany podpisem kwalifikowanym zbiór arkuszy organizacji publicznych szkół/przedszkoli (wraz z załącznikami) w plikach PDF, na adres mailowy.

 


Organy prowadzące z terenu powiatów:  

 • dębickiego,
 • łańcuckiego,
 • ropczycko-sędziszowskiego,
 • rzeszowskiego,
 • strzyżowskiego (bez gminy Wiśniowa i Frysztak),
 • miasta Rzeszowa

prześlą arkusze do:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

na adres: arkusze_rzeszow@ko.rzeszow.pl


Organy prowadzące z terenu powiatów:

 • bieszczadzkiego,
 • brzozowskiego,
 • jasielskiego,
 • krośnieńskiego,
 • leskiego,
 • sanockiego,
 • strzyżowskiego – tylko gmina Frysztak i Wiśniowa,
 • miasta Krosna

prześlą arkusze do:

Oddziału w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

na adres: arkusze_krosno@ko.rzeszow.pl


Organy prowadzące z terenu powiatów:

 • jarosławskiego,
 • lubaczowskiego,
 • leżajskiego (bez gminy Nowa Sarzyna),
 • przeworskiego,
 • przemyskiego,
 • miasta Przemyśla

prześlą  arkusze do:

Oddziału w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Wodna 13

na adres: arkusze_przemysl@ko.rzeszow.pl


Organy prowadzące z terenu powiatów:

 • kolbuszowskiego,
 • leżajskiego – tylko gmina Nowa Sarzyna,
 • mieleckiego,
 • niżańskiego,
 • stalowowolskiego,
 • tarnobrzeskiego,
 • miasta Tarnobrzeg

prześlą arkusze do:

Oddziału w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4

na adres: arkusze_tarnobrzeg@ko.rzeszow.pl

 

 1. Podkarpacki Kurator Oświaty wydaje opinię pozytywną lub negatywną wraz z uzasadnieniem w terminie do 22 maja 2023 r.
 2. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji publicznej szkoły/przedszkola w terminie zgodnym z w/w przepisami prawa.
 3. Po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkuszy organizacji można dokonywać w nich zmian. Zmiany wprowadzane do 30 września dokonywane w formie aneksów i wymagają również opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wydawanej w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 4. Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w odniesieniu do uprzednio zatwierdzonego arkusza (z odpowiednimi załącznikami, w tym kwalifikacjami nauczycieli). Nie należy przesyłać całych arkuszy.
 5. Podkarpacki Kurator Oświaty, w trybie nadzoru pedagogicznego, może dokonać
  w ciągu roku szkolnego sprawdzenia zgodności organizacji publicznej szkoły/przedszkola
  z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

PODKARPACKI  KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter