2 lipca 2019

Zabezpieczenie wody pitnej dla dzieci w przedszkolach

Szanowni Państwo,

z uwagi na liczne interwencje rodziców w sprawie zabezpieczenia wody pitnej dla dzieci
w przedszkolach w czasie upałów, wyjaśniam:

Nie ma przepisu, z którego wprost wynikałby obowiązek dostarczania dzieciom w czasie upałów wody pitnej. Pośrednio obowiązek zapewnienia wody do picia wywieźć można z art. 52c ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Jednakże żaden z tych aktów nie nakazuje, np. dyrektorom szkół zakupu wody mineralnej lub źródlanej w celu dostarczania jej dzieciom i młodzieży.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły/przedszkola w zakresie zdrowego żywienia uczniów/dzieci, obowiązkiem szkół/przedszkoli jest “Umożliwienie uczniom/dzieciom dostępu do produktów i napojów (…) zapewnienie uczniom/dzieciom dostępu do wody pitnej”, co wynika także z zaleceń Inspekcji Sanitarnej opracowanej na podstawie materiałów WHO, Panelu ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA 2010) oraz raportu “Wise up on water” Water UK 2006.

W praktyce dostęp do wody pitnej szkoły/przedszkola rozwiązują poprzez zakup i montaż urządzeń umożliwiających uczniom/dzieciom dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej, tzw. pitniki. Akcja wpisuje się w stanowisko Ministerstwa Edukacji, Ministra Zdrowia i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły/przedszkola w zakresie zdrowego żywienia uczniów/dzieci. Mowa tu o urządzeniach bezpośrednio podłączonych do instalacji wodociągowej, a nie dystrybutorach z wymiennymi baniakami z wodą pitną. Jednakże, jak napisano na wstępie przepisu, który wprost nakazywałby dyrektorom szkół/przedszkoli zapewnienie uczniom/dzieciom wody pitnej w czasie upałów nie ma.

Według interpretacji MEN, które jest reakcją na warunki atmosferyczne panujące obecnie w kraju – Organ prowadzący szkołę wraz z dyrektorem odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły czy placówki, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym powinni wyposażyć szkołę czy placówkę np. w rolety, żaluzje, zasłony, wiatrak, klimatyzator, źródełko wody pitnej, dystrybutor itp. A zawieszenie zajęć powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych sposobów zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca też do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa “Jak przetrwać upały”. Znajdują się w nim informacje dotyczące tego, w jaki sposób chronić się przed upałami. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Poradnik dostępny jest na stronie https://rcb.gov.pl/jak-przetrwac-upaly/

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch