2 czerwca 2022

Zakładanie niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

RW.543.22.2022.BS                                                                              Rzeszów, 2022-06- 01

 

wg stanu prawnego – maj 2022 r.

 

I. Informacje wstępne

Zgodnie z art. 168 ust.7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082, ze zm. – dalej UPO) niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych, mogą zostać wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty
o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2.”,


 

II. Występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię, o której mowa w art. 168 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe

Osoba prawna lub osoba fizyczna zamierzająca założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych składa wniosek do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczy spełniania wymagań określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca UPO, tj.:

 1. wskazanie adresu, siedziby placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji,
 2. informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu w przypadku organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę lub centrum, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • nazwę, adres, siedzibę placówki,
 • inne lokalizacje prowadzenia zajęć, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji,
 • określenie formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a, którą placówka lub centrum będą prowadzić oraz nazwy kursu,
 • termin rozpoczęcia działalności placówki lub centrum.

Do wniosku placówka dołącza informację:

 1. O warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 2. Realizację innych zadań statutowych.
 3. W przypadku placówki albo centrum, prowadzących kształcenie zawodowe
  w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu.
 4. Projekt Statut placówki lub centrum, który zgodnie z art. 172 ust. 2 UPO powinien określać:
  1. nazwę, typ lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;
  2. osobę prowadzącą placówkę;
  3. organy placówki oraz zakres ich zadań;
  4. organizację placówki;
  5. poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a;
  6. prawa i obowiązki pracowników oraz słuchaczy placówki, w tym przypadki,
   w których słuchacz może zostać skreślony z listy, a także tryb składania skarg
   w przypadku naruszenia praw słuchacza;
  7. zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
   z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 147 ust. 1 UPO;
  8. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki;
 5. Dokumenty potwierdzające oznaczenie osoby prowadzącej szkołę:
  1. w przypadku osoby fizycznej:

oświadczenie o prawdziwości podanych danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania,

 1. przypadku osoby prawnej:
 2. kopię dokumentu (wpis do KRS), który:
  • wskazuje na nabycie osobowości prawnej,
  • określa nazwę osoby prawnej i jej siedzibę,
  • określa przedmiot działalności osoby prawnej,
  • wskazuje osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 1 – 5 powinny być podpisane przez osobę fizyczną lub osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania osoby prowadzącej placówkę należy przedłożyć kopię tego pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem).


 

III. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 168 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy – Prawo oświatowe

 1. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami jest badany pod względem formalnym i merytorycznym. Po stwierdzeniu braków wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.
 2. Niedotrzymanie terminu uzupełnienia wniosku lub nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 3. Jeżeli z analizy przedstawionej dokumentacji wynika, że placówka lub centrum nie jest przygotowane do spełniania wymagań określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca UPO, Podkarpacki Kurator Oświaty wydaje opinię negatywną.

 

Telefony kontaktowe:

Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji KO w Rzeszowie:
17 867 11 22
17 867 11 05
17  856 52 66 w. 22 

Opracowanie:
Beata Streb – st. wizytator KO w Rzeszowie
Izabela Śląska – wizytator KO w Rzeszowie

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter