27 maja 2020

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.110.15.2020

Zarządzenie Nr 12/2020
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych,

na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

Na podstawie  § 11b ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego:

  1. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter