31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego …

ERA.110.8.2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)                         

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego:

1) do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Zarządzenie - dokument oryginalny
Data: 2020-01-31, rozmiar: 52 KB
Załącznik nr 1
Data: 2020-01-31, rozmiar: 28 KB
Załącznik nr 2
Data: 2020-01-31, rozmiar: 23 KB
Załącznik nr 3
Data: 2020-01-31, rozmiar: 23 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter