20 maja 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia SP – zarządzenia Nr 5/2022, Nr 7/2022 i Nr 12/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty

ERA.110.5.2022

Zarządzenie Nr 5 / 2022
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

§1 

  1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2021/2022 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. W przypadku uzyskania przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone w ww. wykazie, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna po dokonaniu analizy regulaminu tych zawodów – uwzględniając powszechność dostępu, wymagany zasięg i ustalone w § 2 miejsca – podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.
  3. Należy uwzględnić uzyskanie przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach organizowanych w innym województwie, które zostały umieszczone w wykazie opublikowanym przez właściwego kuratora oświaty.

§2

  1. Ustalam miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:
  • o zasięgu międzynarodowym – miejsca 1-8,
  • o zasięgu krajowym – miejsca 1-6,
  • o zasięgu wojewódzkim – miejsca 1-3,
  • o zasięgu powiatowym – miejsca 1-3,

nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za udział w zawodach.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

 

Aktualizacja:

  • Zarządzenie Nr 7 / 2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2022 r.
  • Zarządzenie Nr 12 / 2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 20 czerwca 2022 r.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter