18 sierpnia 2023

Zatrudnianie nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego

Art. 10 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984) stanowi, że w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2 [tj. nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz posiada wymagane kwalifikacje i jest zatrudniana na dwa lata szkolne], legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole.

Powyższy przepis nie wymaga uzyskania zgody kuratora oświaty, gdyż z mocy samej ustawy dopuszczono możliwość zatrudnienia osoby, która spełnia wymagania określone w treści cytowanego przepisu.

Natomiast konieczność uzyskania zgody kuratora oświaty (również w sytuacji, gdy kandydat nie posiada przygotowania pedagogicznego)  – w trybie określonym w art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela – dotyczy przypadków określonych w treści art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela tzn. zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter