5 czerwca 2019

Ważne: Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej

Rzeszów, 2019-05-07

ERA.5842.2.2019

Panie, Panowie
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie podkarpackim

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2019 r. upływa 4-letni okres trwania kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim, w związku z tym Wojewoda Podkarpacki zobowiązany jest w trybie i na zasadach określonych art. 77 i 78 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) powołać nowy skład komisji dyscyplinarnej na czas kadencji od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie cytowanych wyżej przepisów, zwracam się z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim, spośród nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach i rodzajach szkół oraz placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne, szkoły zawodowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, itd.). Kandydaci powinni uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej szkoły, w której są zatrudnieni. Nauczyciele będący kandydatami powinni spełniać kryteria określone w art. 78 ust. 1 ww. ustawy.

Wnioski (wzór w załączeniu) wraz z podaniem uzasadnienia o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim proszę przesłać (z powołaniem się na numer niniejszego pisma) do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r.

WOJEWODA PODKARPACKI
Ewa Leniart

Załączniki

Wzór wniosku - plik MS Word
Data: 2019-05-08, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter