3 lipca 2023

Projekt “Accessible School for All” (ASA), czyli “Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW)

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All” (ASA) (1) we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia, które wyposażą nauczycieli specjalistów w narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć edukacyjno-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Nowatorski model szkoleń wykorzystujący takie formy uczenia się, jak wykłady, warsztaty, webinary, samokształcenie, superwizje, kooperatywne uczenie się, będzie skupiony wokół określonych obszarów tematycznych:

 • Program 1: System wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
 • Program 2: Ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży.
 • Program 3: Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy.
 • Program 4: Wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Program 5: Budowanie klimatu proinkluzywnego szkoły.

Po zrealizowanym cyklu szkoleniowym nauczyciele specjaliści uzyskają status doradców ds. dostępności uczenia się („DDU”). W ramach zadań DDU przeprowadzą w swoim środowisku szkolnym interwencje, rozumiane jako konkretne strategie reagowania na sytuacje problemowe, wynikające ze zróżnicowanych potrzeb dzieci i uczniów.

Uczestnicy projektu będą poznawać i wdrażać proponowane oddziaływania edukacyjno-specjalistyczne skierowane do uczniów i rodziców oraz zespołu nauczycieli danej placówki. Warsztatowa część szkolenia będzie okazją do bezpośrednich konsultacji z ekspertami (praktykami) dotyczących różnych aspektów realizacji poznawanych interwencji oraz trudności w optymalnym reagowaniu na zróżnicowane potrzeby uczniów.

Korzyści dla placówki biorącej udział w projekcie:

 • podniesienie kompetencji kadr w zakresie udzielania wsparcia edukacyjno- specjalistycznego i wdrażania interwencji edukacyjnych, w tym kierowanych do dzieci uchodźczych;
 • możliwość korzystania przez wszystkich nauczycieli danej placówki z bezpłatnych konsultacji, superwizji prowadzonych przez specjalistów merytorycznych (autorzy programów, wykładowcy, praktycy prowadzący warsztaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych NGO itd.) oraz specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego (lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni);
 • uczestnictwo w nowatorskich badaniach, których celem jest zbudowanie katalogu skutecznych praktyk edukacji włączającej potwierdzonych naukowo;
 • udział w międzynarodowym projekcie realizowanym przez UNICEF, IBE i MEiN;
 • certyfikat „Dostępnej szkoły” UNICEF.

Korzyści dla uczestników:

 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania wsparcia edukacyjno- specjalistycznego, w tym ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji niezbędnych do realizacji rozwoju zawodowego, uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego poprzez szkolenia w formule on-line;
 • udział w unikatowym projekcie szkoleniowym opartym na nowoczesnym modelu uczenia w działaniu, gwarantującym integrację teorii z praktyką poprzez wsparcie w postaci uczestnictwa w konsultacjach i superwizjach;
 • cyfrowe potwierdzenie nabytych umiejętności i osiągnięć w postaci mikropoświadczenia Odznaka+;
 • dostęp do zasobów metodycznych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnych (ZPE) możliwych do pobrania i wykorzystania w praktyce edukacyjnej,
 • uczestnictwo w nowatorskich badaniach, których celem jest zbudowanie katalogu skutecznych praktyk edukacji włączającej potwierdzonych naukowo;
 • udział w konkursie na najlepsze praktyki edukacyjne w zakresie wspierania edukacji dostępnej dla wszystkich;
 • udział w seminariach i konferencjach związanych z realizowanym projektem.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie łącznie 560 szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz 1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2023 r. Do szkół oraz placówek zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, zasady udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego. Do projektu będą kwalifikowani uczestnicy według kolejności zgłoszeń. Otwarcie szkoleń planowane jest w listopadzie 2023 roku.

(1) “Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW).

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter