8 października 2020

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Warszawa, 06 października 2020 r.

DSKKZ-WKPE.4214.7.2020.AP

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanym przez izbę rzemieślniczą (art.3 ust. 1a ustawy o rzemiośle[1] oraz art. 44 ust.1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy [2]).

Zakres podmiotowy nowej regulacji obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a także przedsiębiorców posiadających zawieszoną działalność gospodarczą. Przepisy dotyczą przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i KRS.

Pomimo że katalog zawierający dowody kwalifikacji zawodowych w rzemiośle jest szerszy niż informacje podlegające publikacji w CEIDG, ujawnieniu
w CEIDG podlegać będą jedynie informacje wynikające z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Dokonanie wpisu w zakresie informacji o posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest obligatoryjne. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy po 1.10.2020 r. uzyskali dyplom mistrza lub świadectwo czeladnika będą posiadać informacje w tym zakresie we wpisie w CEIDG.

Osoby, które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 r.  i prowadzą działalność gospodarczą a także te, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG, uzyskają wpis informacji o posiadaniu tytułu mistrza/czeladnika wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem  o dopisanie tej informacji do wpisu w CEIDG.

Dodatkowo, w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców-rzemieślników, wprowadzono zasadę, że organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG. Informacje te będą bowiem powszechnie dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl i możliwe do wyszukania bezpłatnie przez każdego.

Należy jednak zaznaczyć, że brak informacji we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG o posiadanych kwalifikacjach rzemieślniczych, nie oznacza, że nie posiada on tytułu mistrza/czeladnika (w szczególności chodzi o osoby, które uzyskały tytuł przed 01.10.2020 i nie wystąpiły ze stosownym wnioskiem).

W przypadku, gdy we wpisie w CEIDG nie zostały opublikowane te informacje, a przedsiębiorca powołuje się na posiadanie tytułu mistrza/czeladnika, wówczas organy w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji powinny postępować zgodnie z ich dotychczasową praktyką i potwierdzić kwalifikacje rzemieślnicze.

Z wyrazami szacunku

Piotr Bartosiak
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

[1] ustawa z dnia 22 marca 1089 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm.)

[2] ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.)

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter