23 października 2020

Harmonogram programu „Aktywna tablica” 2020

WiJ. 531.2.82.2020

Rzeszów, 23.10.2020 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Beneficjenci Programu w 2020 roku:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Harmonogram Programu w roku 2020:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.;
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.;
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Kwota wsparcia finansowego.

 • szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z tym, że szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Dotyczy to następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:

       a) tablicy interaktywnej:

 • tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
 • tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,

      c) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
      d) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
      e) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 2. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Wniosek organu prowadzącego zawiera:

 1. listę szkół zgłoszonych o udział w programie –
  forma: zbiorcze zestawienie szkół (zał. nr 1);
 2. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie –
  forma: zbiorcze zestawienie szkół (zał. nr 1);
 3. oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
 4. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie (zał. nr 3);
 5. oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6. (zał. nr 4).

Wersję elektroniczną – edytowalny plik *.xls (nie skan podpisanego dokumentu) zestawienia zbiorczego (zał. nr 1) proszę przesłać na adres: aktywnatablica@ko.rzeszow.pl z dopiskiem EDYCJA 2020.

W przypadku deklaracji wkładu rzeczowego, proszę do wniosku dołączyć kserokopie faktur potwierdzające zakup sprzętu.

Do wkładu własnego rzeczowego zalicza się:

wkład rzeczowy – sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys, St.Wizytatorem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 880 008 386, 17 867 11 18

  wz. PODKARPACKIEGO
   KURATORA OŚWIATY

  Stanisław Fundakowski
 WICEKURATOR OŚWIATY

 

 

Załączniki

Wniosek dyrektora szkoły Aktywna tablica
Data: 2020-10-25, rozmiar: 36 KB
Wniosek organu prowadzącego Aktywna tablica
Data: 2020-10-25, rozmiar: 24 KB
zal_3_oswiadczenie_wys_wkladu
Data: 2020-10-26, rozmiar: 35 KB
zal_4_oswiadczenie_dot_par6
Data: 2020-10-26, rozmiar: 32 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter