26 listopada 2020

Informacja dot. nauki w klasach I-III szkół podstawowych publicznych i niepublicznych

ZER.552.112.2020                                                                            Rzeszów, 2020-11-26

Szanowni Państwo dyrektorzy
szkół podstawowych publicznych i niepublicznych
w województwie podkarpackim

Z uwagi na interwencje rodziców dotyczące nieprawidłowości związanych z organizacją nauki w klasach I-III szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 przypominam, iż

  1. Od dnia 9 listopada 2020 roku na terenie całej Polski ogranicza się między innymi funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z mocy prawa rozporządzeniem zmieniającym w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 5 listopada 2020 roku (Dz.U. 1960).
  2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w szkole w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą tych zajęć realizować w miejscu zamieszkania; dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole.

WAŻNE
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (|Dz.U. poz. 493 ze zm.) obowiązkiem Dyrektora było zdiagnozowanie, na początku roku szkolnego, sytuacji uczniów pod kątem dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu, która umożliwi interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Na podstawie tej diagnozy Dyrektor miał obowiązek ustalić, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.

REASUMUJĄC
Ustawodawca zobowiązuje tym samym dyrektorów do realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyłączenie opisane w w/w punkcie 2 informacji stosuje się w sytuacjach wyjątkowych i nie daje ono możliwości organizacji nauczania dla całych klas (nawet nielicznych) w formie stacjonarnej.

   Podkarpacki
Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter