11 stycznia 2023

Informacja o kandydacie do  tytułu honorowego profesora oświaty  

Rzeszów, 2023-01-11

ERA.5862.1.2023.JM                                              

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) wnioski o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów składają do Kapituły organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Na podstawie art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel  dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ww. rozporządzenia):

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
a) osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy
z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;

2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
c) pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;

3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
b) umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
c) wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;

2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;

3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;

4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Na końcu wniosku należy wskazać trzy najważniejsze osiągnięcia w dorobku zawodowym nauczyciela.

Nauczyciele zainteresowani uzyskaniem tytułu profesora oświaty mogą przekazywać informacje o swoich osiągnieciach, w formie opisu, w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 r. w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie lub przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) oraz w formie elektronicznej (plik Word) na adres: jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Informacja powinna być sporządzone komputerowo: opisy osiągnięć nauczyciela należy sporządzić w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Wzór informacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Osoby, którym zostaną przyznane tytuły, zostaną powiadomione i zaproszone na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowaną w październiku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nr telefonu: 17 867 11 14.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
      Małgorzata Rauch

 

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia postepowania w  sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w roku 2023.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:
www.ko.rzeszow.pl/rodo/profesoroswiaty.pdf

Załączniki

wzór informacji - prof. oświaty - 2023
Data: 2023-01-11, rozmiar: 17 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter