20 października 2020

Informowanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny w czasie Covid

Rzeszów, 2020-10-20

ZER.552.89.76.2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
na terenie województwa podkarpackiego

Zgodnie § 1 i 1 a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1539), Dyrektor w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły i placówki (nauczanie na odległość lub hybrydowe) może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w  jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O tej modyfikacji dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Godzina lekcyjna w nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 min, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić do prowadzenia tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 min i nie dłuższym niż 60 min.

Przypominam również, że Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1389 ze zm.), na Dyrektorze spoczywa obowiązek informowania organu sprawującego nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zajęć w przypadku, gdy funkcjonowanie szkoły i placówki zostało w całości lub części ograniczone.

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter