1 września 2019

Eksperyment pedagogiczny w szkole

Złożenie wniosku  o zgodę na prowadzenie eksperymentu w szkole/placówce za pośrednictwem kuratora oświaty.

Podstawa prawna działalności eksperymentalnej w szkole/placówce:

art. 45 ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148, ze zm.)

Zasady wynikające z przepisów prawa:

 1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 3–5 ww. ustawy Prawo oświatowe.
 2. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
 3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu w rozumieniu art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447 i 534), zwanego dalej „jednostką naukową”, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – pod opieką jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu.
 4. Eksperyment pedagogiczny nie może: nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie Prawo oświatowe oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
 5. Eksperyment pedagogiczny nie może prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki.
 6. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe nie może polegać na nauczaniu zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego w innym typie szkoły niż typ szkoły wskazany w tych klasyfikacjach.
 7. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Minister, udzielając zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, może także wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.

Wdrożenie eksperymentu pedagogicznego w szkole/placówce wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (w przypadku eksperymentu dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu).

Dyrektor szkoły/placówki za pośrednictwem kuratora oświaty występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego.

I. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. Wniosek, z określeniem celu, założeń, czasu trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego– także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie.
 2. Do wniosku dołącza się:
  a) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu,
  b) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale,
  c) opinię rady szkoły lub placówki,
  d) opinię rady rodziców,
  e) pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań, jeżeli eksperyment wymaga przyznania szkole/placówce dodatkowych środków budżetowych.
 3. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego do wniosku także dołącza się:
  a) uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie,
  b) podstawę programową kształcenia w zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
  c) program nauczania zawodu,
  d) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,
  e) pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  f) pozytywną opinię zawartości merytorycznej programu nauczania zawodu wydaną przez:
 • jednostkę naukową właściwą dla zawodu,
 • organizację pracodawców, samorząd gospodarczy lub inną organizacje gospodarczą, stowarzyszenie lub samorząd zawodowy, lub pracodawcę, właściwych dla zawodu, którego dotyczy wniosek,
  g) harmonogram realizacji eksperymentu pedagogicznego,
  h) informację o niezbędnych warunkach prowadzenia eksperymentu, w tym o warunkach:
 • lokalowych,
 • finansowych,
 • wyposażeniu,
 • kadrze,
  i) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych.

II. Zasady postępowania:

 1. Dyrektor szkoły/placówki składa osobiście/ przesyła wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wdrożeniową eksperymentu pedagogicznego (jak wyżej) do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 2. Dokumentacja niespełniająca wymogów formalnych określonych w pkt I. nie będzie podlegała ocenie kuratora oświaty.
 3. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego dokonuje wizytator koordynujący innowacyjną
  i eksperymentalną działalność szkół/placówek. Uwzględniając opinię jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, przygotowuje projekt opinii w sprawie zamiaru wdrożenia eksperymentu pedagogicznego w szkole/ placówce.
 4. Przygotowany projekt opinii wraz z pełną dokumentacją wdrożeniową eksperymentu pedagogicznego, za pośrednictwem dyrektora wydziału, wizytator koordynujący innowacyjną i eksperymentalną działalność szkół/placówek przedkłada kuratorowi oświaty.
 5. W przypadku akceptacji planowanych działań eksperymentalnych kurator oświaty przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole/placówce wraz z pełną dokumentacją wdrożeniową.

III. Ważne terminy:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane do końca lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

IV.  Dokumenty należy złożyć:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów ( w Kancelarii – Dziennik Podawczy).

V. Termin załatwienia sprawy:

Kurator Oświaty przekazuje wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją opinią do Ministra Edukacji Narodowej do dnia 31 marca poprzedzającego wprowadzenie eksperymentu.

VI. Zasady postępowania w trakcie trwania eksperymentu pedagogicznego:

 1. Dyrektor szkoły/placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji eksperymentu w poprzednim roku szkolnym, które zawiera:
 • wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w zakresie realizowanego eksperymentu pedagogicznego,
 • opinię jednostki naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego.
 1. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, w sprawozdaniu rocznym, oprócz powyższego, należy  także zawrzeć informację o realizacji harmonogramu eksperymentu.

VII. Zasady postępowania po zakończeniu eksperymentu:

 1. Dyrektor szkoły/placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny, bezpośrednio po jego zakończeniu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, które zawiera:
 • wnioski z przeprowadzonego eksperymentu, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – także wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia zawodu do tej klasyfikacji,
 • do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – także opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, pracodawcy, właściwych dla danego zawodu.
 1. Powyższe sprawozdanie dyrektor przekazuje także organowi prowadzącemu.
 2. Dyrektor szkoły/placówki składa w kuratorium oświaty sprawozdanie, o którym mowa wyżej, wraz z dokumentacją wdrożeniową eksperymentu pedagogicznego.
 3. Wizytator koordynujący eksperymentalną działalność szkół/placówek dokonuje wstępnej analizy złożonej dokumentacji przeprowadzonego eksperymentu.
 4. Uwzględniając opinię jednostki naukowej, która sprawowała opiekę nad przebiegiem eksperymentu, wizytator przygotowuje projekt opinii na temat eksperymentu i  przedkłada do akceptacji kuratorowi oświaty.
 5. Pełną dokumentację zawierającą podsumowanie efektów zakończonego eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją opinią kurator oświaty przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

VIII.  Informacji  w sprawie eksperymentu pedagogicznego w Kuratorium udziela:

 Pani Małgorzata Lechowska – wizytator  Oddział Wspomagania i Innowacji – tel. 17 867 11 02

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter