17 października 2017

Eksperyment pedagogiczny w szkole

Złożenie wniosku  o zgodę na prowadzenie eksperymentu w szkole/placówce za pośrednictwem kuratora oświaty.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna działalności eksperymentalnej w szkole /placówce

art 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017. 59 ze zm.).

Wymagana dokumentacja :

 1. wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu ze wskazaniem: celu, założeń, czasu trwania i sposobu realizacji eksperymentu pedagogicznego,
 2. opinia jednostki naukowej dotycząca założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu,
 3. zgoda rady pedagogicznej wyrażona w uchwale,
 4. opinia rady szkoły lub placówki,
 5. opinia rady rodziców,
 6. pisemna zgoda organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań, jeżeli planowany eksperyment wymaga dodatkowych środków budżetowych,
 7. w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
  1. wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
  2. organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
  3. jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

Ważne: eksperyment pedagogiczny nie może:

 • prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki,
 • naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie – Prawo oświatowe oraz w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły,
 • naruszać warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Minister, udzielając zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, może także wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.

Bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje do Ministra Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu. Podkarpacki  Kurator Oświaty dołącza swoją opinię.

 Termin  i miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane do końca lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. Dokumenty  należy składać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959  Rzeszów.

Podkarpacki Kurator Oświaty przekazuje wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją opinią do Ministra Edukacji Narodowej do dnia 31 marca  bieżącego roku szkolnego.

Kontakt:

Oddział Wspomagania i Innowacji – tel. 17- 867-11-17
Małgorzata Lechowska – wizytator