24 października 2019

Komunikat Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Rzeszów, 2019-10-24

WiJ.5534.25.2019

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie podkarpackim

Przypominam, że zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), dyrektor szkoły kieruje jej działalnością, reprezentuje na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny oraz opiekę nad uczniami. Organizowanie jakichkolwiek imprez tematycznych na terenie szkoły powinno odbywać się w zgodzie z celami systemu oświaty, określonymi w art. 1 Prawa oświatowego, a to w szczególności z:

  • realizacją prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
  • wychowaniem rozumianym jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
  • upowszechnianiem wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej.

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 wchodzi w życie nowe brzmienie przepisu art. 26 ustawy Prawo oświatowe. Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym – skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców powinny być przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. (Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną). Od obecnego roku szkolnego 2019/2020 szkoła została zobligowana do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i  czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Za przeprowadzenie diagnozy odpowiedzialny jest dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły. Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły do bezpłatnego pobrania: Link https://www.profilaktycy.pl/index.php/produkty/narzedzia-do-diagnozy”- informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianach w przepisach prawa od nowego roku szkolnego 2019/2020 (https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/informacja-ministerstwa-edukacji-narodowej-z-zmianach-w-przepisach-prawa-od-nowego-roku-szkolnego-20192020/

Różne przedsięwzięcia podejmowane w szkole przez dyrektora, poszczególnych nauczycieli i pojedynczych uczniów muszą być działaniami planowymi  i aprobowanymi przez  radę pedagogiczną, wszystkich uczniów i ich rodziców. Powinny także przybliżać szkołę do realizacji określonych celów wychowania, zawartych w ustawie o systemie oświaty, a sprecyzowanych w statucie szkoły i programie wychowawczo-profilaktycznym. Program ten jest opracowywany przez zespół, składający się z nauczycieli, rodziców i uczniów. Jego podstawą jest wizja i misja szkoły,  system wartości respektowany przez wszystkie strony,  potrzeby uczniów  oraz oczekiwania rodziców. Program przedstawia zatem w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole. Za jego realizację, sposoby i formy aktywności uczniowskiej, mając mandat rodziców, odpowiada dyrektor szkoły wraz z nauczycielami.

Organizacja uroczystości, imprez szkolnych oraz innych form aktywności uczniów stanowi bardzo ważny element pracy wychowawczej, dlatego są one włączone w całokształt procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ważne, aby ich organizacja scalała oddziaływanie domu i szkoły, rodziców i nauczycieli.

Stanowczo podkreślam, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty. Rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami są obecne w szkole. 

Zgodnie z art. 86 Prawa oświatowego w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców (art. 68 Prawa oświatowego)

Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców.  Szkoła musi przestrzegać prawa, a dobro dzieci powinno być priorytetem. 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter