20 września 2021

Komunikat w sprawie obowiązków dyrektora przedszkola/szkoły/placówki publicznej i niepublicznej w zakresie zawiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony

Rzeszów, 2021-09-03

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
na terenie województwa podkarpackiego

Obowiązkiem dyrektora szkoły, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.  poz. 1386), jest powiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć, o których mowa w § 18 ust. 2a:

„Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Podkarpacki Kurator Oświaty upraszcza sposób zawiadamiania o w/w przypadkach. Od 1 września  2021 r. będzie się to odbywało wyłącznie poprzez formularz RSIO. Nie ma potrzeby wysyłania żadnych informacji na adres pocztowy lub e-mail, w tym kopii zgody organu prowadzącego i opinii lub zgody sanepidu, ponieważ mogą być one wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. 

Wprowadzony formularz będzie uwzględniał także obowiązek informowania organu nadzoru pedagogicznego wynikający z paragrafu 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 982 ze zm. poz. 1519);

O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.”

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter