22 października 2020

Komunikat w sprawie obowiązków dyrektora przedszkola/szkoły/placówki publicznej i niepublicznej w zakresie zawiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony.

Rzeszów, 2020-10-22

PiP.537.60.2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
na terenie województwa podkarpackiego

Obowiązkiem dyrektora szkoły, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.), jest powiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć, o których mowa w § 18 ust. 2a:

„Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Podkarpacki Kurator Oświaty upraszcza sposób zawiadamiania o w/w przypadkach. Od 22 października 2020 r. będzie się to odbywało wyłącznie poprzez formularz RSIO. Nie ma potrzeby wysyłania żadnych informacji na adres pocztowy lub e-mail, w tym kopii zgody organu prowadzącego i opinii lub zgody sanepidu, ponieważ mogą być one wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

Z obowiązku zawiadomienia zwolnieni zostali dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym z uwagi na ograniczenie w całości funkcjonowania tych szkół z mocy Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830).

Obowiązek powiadamiania dotyczy:

  1. przedszkoli i szkół podstawowych;
  2. wyliczonych w § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 i 1830):

1) szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

2) internatów;

  1. publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym w przypadku kiedy nastąpiło ograniczenie zgodnie z § 1 ust. 1 przywołanego w pkt. 2 rozporządzenia.

 

Wprowadzony formularz będzie uwzględniał także obowiązek informowania organu nadzoru pedagogicznego wynikający z:

a) 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 i 1830);

O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.”

b) § 1 i 1 a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1539).

Dyrektor szkoły „może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć, dyrektor jednostki systemu oświaty niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny”.

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter