6 listopada 2020

Komunikat z dnia 06.11.2020 r.

Rzeszów, 2020-11-06

PiP.537.63.2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
na terenie województwa podkarpackiego

   Obowiązkiem dyrektora szkoły, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.), jest powiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć, o których mowa w § 18 ust. 2a:

„Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Podkarpacki Kurator Oświaty uprościł sposób powiadamiania o w/w przypadkach. Od 22 października 2020 r. odbywa się to wyłącznie poprzez formularz RSIO. Nie ma potrzeby wysyłania żadnych informacji na adres pocztowy lub e-mail, w tym kopii zgody organu prowadzącego i opinii lub zgody sanepidu, ponieważ mogą być one wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

Z obowiązku zawiadomienia zwolnieni zostali dyrektorzy publicznych i niepublicznych:

  1. szkół podstawowych;
  2. szkół ponadpodstawowych;
  3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
  4. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym z uwagi na ograniczenie w całości funkcjonowania tych szkół z mocy Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 5 listopada  2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960) w terminie od  9 do 29 listopada 2020 roku.

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

W przypadku:
– szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
– szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
– szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej  
Zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

Obowiązek powiadamiania dotyczy:

  1. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  2. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  3. internatów.

Wprowadzony formularz będzie uwzględniał także obowiązek informowania organu nadzoru pedagogicznego wynikający z:

a) 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 i 1830);

O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

b) 1 i 1 a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1539).

Dyrektor szkoły „może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć, dyrektor jednostki systemu oświaty niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny”.

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter