2 stycznia 2019

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Rzeszów, 2018-12-10

ERA.5832.14.2018                                                  

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

 W przypadku wniosku dla nauczyciela w rubryce nr 7 podpis i imienną pieczątkę oraz pieczątkę szkoły z aktualnym adresem składa dyrektor szkoły, a w przypadku złożenia wniosku dla dyrektora szkoły lub placówki odpowiednio organ prowadzący.

Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie (po ostatnim zdaniu uzasadnienia  należy umieścić imienną pieczęć i podpis podmiotu sporządzającego wniosek). Rubrykę nr 9 wypełnia kurator oświaty.

Na początku uzasadnienia wniosku należy wpisać staż pracy. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne osiągnięcia kandydata. Należy unikać opisywania kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. Tekst uzasadnienia powinien prezentować osiągnięcia określone w czasie (należy uwzględnić terminy – daty realizowanych zadań
i osiągnięć). Nie należy podawać imion i nazwisk uczniów – podopiecznych nauczyciela.

Wniosek dla nauczyciela musi być pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Informację o opinii i dacie posiedzenia rady pedagogicznej należy podać w ostatnim zdaniu uzasadnienia.

Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.

Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wniosek należy wypełnić dwustronnie (jedna kartka) w 2 egzemplarzach i przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/medalKEN.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter