6 listopada 2020

MONITOROWANIE 2020 – 2021 „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”

Rzeszów, 6 listopada 2020 r.

WiJ.533.2.1.2020

Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
oraz innych form wychowania przedszkolnego

 

Informujemy, że na platformie nadzoru pedagogicznego jest już dostępny arkusz monitorowania.

Monitorowanie dotyczy wychowania przedszkolnego realizowanego w publicznych przedszkolach, niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnegow okresie październik – listopad 2020 roku.

Monitorowanie obejmie 100% przedszkoli*

Od roku szkolnego 2017/2018 przedszkola pracują w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego**, która formułuje wymagania w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych – stosownie do wieku i możliwości poznawczych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.  

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w zakresie poznawczego obszaru rozwoju dziecka, dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole : […]

– odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

– podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

 

Ilekroć w ankiecie jest mowa o przedszkolu/przedszkolach należy przez to rozumieć również inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

** Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn.zm.).

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniąją zamieszczony tam formularz. Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter