30 marca 2023

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku – terminy składania wniosków

Rzeszów, 2023-03-30

RW.531.4.1.2023.GT                                                                             

Szanowni Państwo
Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
w województwie podkarpackim

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267):

–  termin przekazania danych do organów prowadzących przez dyrektorów  publicznych szkół podstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) upływa  15 kwietnia 2023 roku.

termin składania wniosków przez organ prowadzący do Wojewody Podkarpackiego upływa 30 kwietnia 2023 r.

Ważne informacje!

Organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkołę pod względem ich prawidłowości i kompletności i nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu szkół, które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie.

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełni wymagań określonych w § 8 ust 2 nie będzie podlegał ocenie merytorycznej.

Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym stanowią  wydatki bieżące organów prowadzących. Wkład finansowy powinien być wydatkowany w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Natomiast wkład własny rzeczowy dotyczy zakupu usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust 7 ww. rozporządzenia zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku.

Podstawa prawna, dokumenty, wzory wniosków, wskaźniki oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka, Programy i projekty > „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” > Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.  > Materiały

Załącznik nr 1 znajduje się w RSIO w zakładce Programy Rządowe – zał.1 Wykaz Szkół… – proszę wypełnić, wygenerować PDF, wydrukować, opieczętować, podpisać i dołączyć do wniosku.

Wnioski do wojewody należy składać korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,

z dopiskiem na kopercie: -„Posiłek w szkole i domu – moduł 3”.

Uwaga: w przypadku wniosków, które będą wysyłane pocztą weryfikowana będzie data stempla pocztowego. Nie może być późniejsza, niż 30 kwietnia 2023 r.

 

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
             Małgorzata Rauch

 

Kontakt:

Informacje merytoryczne:
Grażyna Tereszkiewicz
mail: gtereszkiewicz@ko.rzeszow.pl
tel.: 17 867 11 02

Informacje techniczne:
Piotr Prajzner
mail: pprajzner@ko.rzeszow.pl
tel.: 17 867 11 46

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter